Department of Organic Chemistry and Technology of Organic Substances

Department Teaching staff

Fokin A. A.
Rassukana Y. V.
Vasylkevych O. I.
Klimko Y. E.
Kushko A. O.
Butova E. D.
Pisanenko D. A.
Rodionov V. N.
Barabash A. V.
Gaidai O. V.
Zhuk T. S.
Levandovskiy I. A.
Chernish L. V.
Shamota T. V.

Rassukana Yuliya V.

assistant ; Ph.D in Chemistry

Rassukana Y. V.
e-mail:
Hold a Course in:
"Chemistry of Heterocycles"
Scientific interests:
Elementorganic chemistry
Publication list: