Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Викладачі кафедри

Фокін А. А.
Рассукана Ю. В.
Василькевич О. І.
Клімко Ю. Є.
Кушко А. О.
Бутова К. Д.
Писаненко Д. А.
Родіонов В. М.
Барабаш А. В.
Гайдай О. В.
Жук Т. С.
Левандовський І. А.
Черниш Л. В.
Шамота Т. В.

Клімко Юрій Євгенович

Особиста сторінка викладача

ст. викладач; к.х.н.

Клімко Ю. Є.

З відзнакою закінчив КПІ в 1976 році. Працював на кафедрі органічної хімії ХТФ на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника. В 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Препаративне та кінетичне дослідження реакції Бекмана кетонів та оксимів ряду трицикло[5.2.1.02,6]декану». З 2010 року працює старшим викладачем на кафедрі органічної хімії ХТФ НТУУ «КПІ».

e-mail:
Читає курси:
Органічна хімія
Спектральні методи дослідження органічних сполук
Хімія каркасних сполук
Сфера наукових інтересів:
Хімія каркасних сполук, комбінаторна хімія, фармацевтична хімія, органічні інгібітори корозії.
Список публікацій:
1. Ю.Е.Климко, Д.А.Писаненко.Присоединений ацетонитрила к 5-метилен- и 5-этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-енам в условиях реакции Риттера.// Укр.хим.журнал, 2008, т.74, №12, с.104-108. 2. Р.И.Юрченко, Ю.Е.Климко, А.А.Есипенко, Е.Д.Бутова, А.Г.Юрченко. Ди(адамантил-1) и ди(адаманти-2)тиофосфорные кислоты и их триэтиламмониевые соли в реакціях алкилирования.//Журн.общ.химии,2009, т.79, №8, с.1274-1276. 3. Ю.Е.Климко, С.Д.Исаев, Д.А.Писаненко.Винилнорборнен в реакции Риттера.// Журн.прикл.химии,2009, т.82, №6, с.968-971. 4. Д.А.Писаненко, Ю.Е.Климко, К.В.Лихницкий.Синтез и антикоррозионные свойства N-арилникотинамидов и их производных –3-(N-карбоксамидов)-N-бензилпиридинийхлоридов.// Журн.прикл.химии,2011, т.84, №8, с.1384-1386. 5. Р.И.Юрченко , А.Н.Милешкин (студ.) , Ю.Е.Климко, А.А.Толмачев.2-(Адаманти)индолизин в реакціях галогенирования и нитрозирования.//Журн.орган.химии,2011, т.47, №10, с.1568-1569. 6. Д.А.Писаненко, Ю.Е.Климко. Синтез 4-(1-Арилциклоалкил)бензойних кислот и их эфиров. Мaterialy VIII Meznarodni vedecko-prakticka conference “Aplikovane vedecke novinky- 2012? C.78-80. 7. Методичні рекомендації по написанню рефератів / Укладачі: Климко Ю.Е., Левандовський І.А. – Київ: НТУУ”КПІ”, 2012, 14с. 8. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт./ Укладачі: Климко Ю.Е., Левандовський І.А. –Київ: НТУУ”КПІ”, 2012,28с. 9. Методичні рекомендації по виконанню домашньої контрольної роботи./ Укладачі:Климко Ю.Е., Левандовський І.А.- Київ: НТУУ”КПІ”, 2012, 76 с.